ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. STOURS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: STOURS B.V. gevestigd en kantoorhoudende op Spoelhoren 53 (2201 VW) te Noordwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77075919;
b. reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij STOURS zich ten opzichte van de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden reis;
c. hoofdboeker: de natuurlijke persoon die de reisovereenkomst boekt of wenst te boeken bij STOURS;
d. reiziger:
        1. de hoofdboeker;
        2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard;
        3. degene aan wie overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot STOURS is overgedragen.
e. werkdag: maandag t/m vrijdag, uitgezonderd nationale feestdagen;
f. kantooruren: werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur;
g. website: de website www.stours.nl die door STOURS wordt beheerd;
h. gehuurde: de zaak die de hoofdboeker van STOURS huurt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, (elektrische) fiets, auto of ski’s, inclusief alle accessoires en documenten die in het kader van de verhuur ter beschikking worden gesteld;
i. gebruiker: de reiziger die door de hoofdboeker is opgegeven als gebruiker van het gehuurde;
j. verhuurder: het bedrijf waarvan STOURS het gehuurde huurt.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en reisovereenkomsten van STOURS.

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook waarbij STOURS een reisovereenkomst heeft met de hoofdboeker, maar waar gebruik dient te worden gemaakt van derden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door STOURS vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Indien STOURS niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STOURS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1 STOURS kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de reiziger redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Ieder aanbod is vrijblijvend.

3.3 STOURS kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige reisovereenkomsten.

3.5 Voorafgaand aan de totstandkoming van de reisovereenkomst verstrekt STOURS de hoofdboeker de wettelijke standaardinformatie, een duidelijke omschrijving van de aangeboden reis en stelt STOURS de hoofdboeker op de hoogte van de verplichting opgenomen in artikel 13.1.

Artikel 4. Totstandkoming van de reisovereenkomst

4.1 Via de website kan het boekingsformulier naar STOURS gestuurd worden. Na ontvangst van dit boekingsformulier door STOURS, ontvangt de hoofdboeker een bevestiging via de e-mail in de vorm van een boekingsbevestiging c.q. factuur inclusief deze algemene voorwaarden. De reisovereenkomst komt tot stand nadat de hoofdboeker het door STOURS verstuurde aanbod inclusief de gestelde algemene voorwaarden heeft aanvaard door middel van de aanbetaling of de gehele reissom, indien 8 weken voor vertrek is geboekt, door de hoofdboeker is betaald.

4.2 De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

4.3 De informatie in de publicatie van STOURS maakt deel uit van de reisovereenkomst.

4.4 De hoofdboeker verstrekt bij de boeking alle relevante gegevens over zichzelf en de medereizigers, inclusief eventuele wensen over kamerindeling of dieetwensen.

4.5 De reiziger verklaart dat hij zichzelf lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en in staat acht om de reis tot een goed eind te brengen.

4.6 Alle communicatie tussen de reizigers en STOURS verloopt uitsluitend via de hoofdboeker in de Nederlandse taal.

4.7 Indien de hoofdboeker bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot de reis, zoals kamerindeling en dieetwensen, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Garantieregeling STO Garant

5.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt STOURS gebruik van STO Garant. De hoofdboeker kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt de hoofdboeker op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van STOURS wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest de hoofdboeker wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. De hoofdboeker vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op de reisovereenkomst, dan betaalt de hoofdboeker de reissom niet aan STOURS, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt de reissom van de hoofdboeker tot na afloop van de reisovereenkomst. Wanneer diensten door financieel onvermogen van STOURS niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest de hoofdboeker hoe de hoofdboeker daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 6. Betaling

6.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 25% van de reissom met een minimum van € 100,- per geboekte reiziger te worden voldaan. De aanbetaling bij de strand-3-daagse heeft een minimum van € 150,- per geboekte reiziger. De aanbetaling bij de eiland-3-daagse heeft een minimum van € 200,- per geboekte reiziger. De aanbetaling bij de strand-4-daagse heeft een minimum van € 250,- per geboekte reiziger.

6.2 Het restant van de reissom dient 8 weken voor vertrek op de rekening te staan van de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Bij niet tijdige betaling is de hoofdboeker in verzuim. De hoofdboeker wordt daar door of namens STOURS schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 8 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De hoofdboeker wordt schriftelijk of via de e-mail van deze annulering in kennis gesteld. STOURS heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Is de reeds betaalde reissom lager dan de hoogte van de annuleringskosten, dan stuurt STOURS de hoofdboeker een factuur voor de annuleringskosten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld. Betaalt de hoofdboeker niet binnen de betalingstermijn, dan stuurt STOURS de hoofdboeker een herinnering en wordt de wettelijke rente aan de hoofdboeker in rekening gebracht.

6.3 Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek van de reis tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

6.4 Tegelijk met de, in artikel 4.1 genoemde, boekingsbevestiging c.q. factuur inclusief deze Algemene Voorwaarden, ontvangt de hoofdboeker van STO Garant een e-mail met uitleg over de betaling van zijn boeking. De hoofdboeker betaalt dus niet rechtstreeks aan STOURS. Afhankelijk van het tijdstip van de boeking krijgt de hoofdboeker een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als de hoofdboeker kort voor vertrek boekt.

Artikel 7. Reissom

7.1 De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, is gebaseerd op 2 reizigers die een kamer delen, tenzij anders is vermeld in de publicatie.

7.2 De gepubliceerde reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma gepubliceerd.

7.3 Er zijn toeslagen voor 1 persoons-kamers en eenpersoonsarrangementen.

7.4 Niet inbegrepen in de reissom zijn de kosten van een reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 8. Wijzigingen door STOURS

8.1 De lokale omstandigheden en weersomstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de reisovereenkomst is vermeld.

8.2 Wijzigingen voorafgaand aan de reis worden via de e-mail aan de hoofdboeker kenbaar gemaakt. Indien de reisovereenkomst voorafgaand aan de reis ingrijpend gewijzigd wordt, dan heeft de hoofdboeker het recht de reis kosteloos te annuleren binnen de door STOURS kenbaar gemaakte redelijke termijn.

8.3 Indien tijdens de reis een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden verricht zoals overeengekomen in de reisovereenkomst, dan biedt STOURS aan de reiziger alternatieven met het oog op de voortzetting van de reis. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de reis vermindert, dan heeft de hoofdboeker recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 9. Weersomstandigheden

9.1 Bij slechte weersomstandigheden, zoals hevige neerslag, storm of onweer, of bij voorspellingen van slechte weersomstandigheden of bij overige lokale omstandigheden gaat de reis door. Slechte weersomstandigheden, voorspellingen van slechte weersomstandigheden en overige lokale omstandigheden geven de hoofdboeker niet het recht de reisovereenkomst kosteloos te annuleren. Indien de hoofdboeker de reisovereenkomst annuleert wegens slechte weersomstandigheden, voorspellingen van slechte weersomstandigheden of overige lokale omstandigheden, dan geldt het gestelde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

9.2 Indien het KNMI code rood uitgeeft voor de locatie van een wandel- of fietstocht, dan zal deze wandel- of fietstocht (gedeeltelijk) geen doorgang vinden en worden de reizigers door STOURS middels een bus verplaatst naar de volgende accommodatie. Een dergelijke wijziging is het gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, derhalve bestaat er geen recht op compensatie en in een dergelijk geval zijn de artikelen 8.2 en 8.3 niet van toepassing.

Artikel 10. Opzegging door STOURS

10.1 STOURS heeft het recht de reisovereenkomst te beëindigen en de hoofdboeker alle voor de reis betaalde bedragen volledig terug te betalen zonder een schadevergoeding aan de hoofdboeker verschuldigd te zijn, indien:
a. STOURS de reis opzegt omdat het minimum aantal van 15 deelnemers niet werd bereikt en de hoofdboeker, binnen de wettelijke termijn hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht;
b. STOURS de reisovereenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en STOURS de hoofdboeker er onverwijld en vóór het begin van de reis van in kennis stelt dat de reisovereenkomst wordt beëindigd.

Artikel 11. Annulering door de reiziger

11.1 De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst (artikel 4).

11.2 Een annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij een schriftelijke annulering door de reiziger geldt als datum van annulering de datum van de poststempel. Bij een annulering per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail als datum van annulering.

11.3 Datum van annuleren is die werkdag dat STOURS de annulering ontvangt; annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

11.4.1 Indien een reisovereenkomst, niet zijnde een reisovereenkomst voor de eiland-3-daagse, door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten per persoon verschuldigd:
      a. bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
      b. bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 55% van de reissom;
      c. bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 65% van de reissom;
      d. bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
      e. bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 95% van de reissom;
      f. bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

11.4.2 Indien een reisovereenkomst die betrekking heeft op de eiland-3-daagse door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten per persoon verschuldigd:
      a. bij annulering tot de 77ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
      b. bij annulering vanaf de 77ste kalenderdag (inclusief) tot de 63ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 55% van de reissom;
      c. bij annulering vanaf de 63ste kalenderdag (inclusief) tot de 49ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 65% van de reissom;
      d. bij annulering vanaf de 49ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
      e. bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 95% van de reissom;
      f. bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

11.5 Er zijn reizen waarbij de annuleringskosten en termijnen van het bovenstaande kunnen afwijken. Als dat zo is staat dat bij de detailinformatie van de betreffende reis aangegeven.

11.6 Vermindering aantal reizigers; Indien binnen één boeking het aantal reizigers wordt verminderd, kan STOURS, de in lid 4 van dit artikel genoemde annuleringskosten, in rekening brengen.

11.7 Als een reiziger vrijwillig besluit een reis te verlaten (bijvoorbeeld vanwege medische redenen), kan hij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

11.8 Aanvullende eisen bij het (in)reizen en op de bestemming, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test, verkrijgen van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code), het dragen van een mondkapje, tijdsblokken, afstands maatregelen, etc. komen voor risico van de reiziger. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. STOURS kan eveneens aanvullende eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of een wettelijke plicht na te leven. Indien de reiziger, om in artikel 11.8 genoemde redenen, de reis annuleert, dan geldt het gestelde in artikel 11.4.

11.9 Reis-tegoeden die uit coulance zijn uitgegeven; Indien een reis is geannuleerd door de reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door STOURS worden gecommuniceerd):
a. het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
b. de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
c. het reistegoed is gebonden aan de reiziger en niet overdraagbaar.
d. indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de reiziger.

Artikel 12. Wijzigingen door reiziger

12.1 Indeplaatsstelling; Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

    a. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
    b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
    c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
    d. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover STOURS voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.
    e. De kosten voor het doorvoeren van de indeplaatsstelling bedragen € 25,- per persoon.

12.2 Wijzigen vertrekdatum; Tenzij STOURS aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 11.4 (annuleringskosten) is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Artikel 13. Reisverzekering

13.1. Reizigers zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten die de kosten bij beëindiging van de reisovereenkomst door de reiziger of de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring, bij ongeval, ziekte of overlijden dekt. Op eerste verzoek van STOURS dient de reiziger aan te tonen dat hij de verplichte reisverzekering heeft afgesloten.

Artikel 14. Risico’s, route, conditie, gezondheid en uitrusting

14.1 Vanwege de oneffen ondergrond van het strand (hard/zacht zand, kuilen, heuvels, aangespoeld afval/hout, etc.) of van de weg bestaat er in deze vorm van wandelsport een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, verzwikken, etc.). Dit soort voorvallen kunnen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de reiziger zelf te dragen.

14.2 Er wordt van elke reiziger verwacht dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert. Indien de wandeltocht voor de reiziger te zwaar is en de reiziger zich niet geschikt acht de wandeltocht voort te zetten, dient de reiziger zijn deelname aan de reis te beëindigen.

14.3 Iedere reiziger dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de reis. STOURS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de reizigers.

14.4 STOURS is gerechtigd een reiziger van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van de reiziger, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betreffende reiziger, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

14.5 Sommige delen van de route gaan over de openbare weg. De route is niet gemarkeerd en niet bewaakt. Het naleven van de geldende verkeersregels is verplicht.

14.6 Dagprogramma’s en afstanden zijn een algemene indicatie, deze kunnen wijzigen.

14.7 Routebeschrijvingen en/of routekaartjes dienen slechts als richtlijn. Op het moment van maken waren zij juist, maar de plaatselijke situatie kan zich wijzigen. Het is aan de reiziger om de juiste inschatting te maken, in overeenstemming met de weersgesteldheid, weersverwachting, het terrein, en de conditie van hemzelf en de medereizigers.

14.8 De reiziger erkent en aanvaardt de risico’s zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 15. Leeftijd

15.1. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Tot 18 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassene.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 STOURS is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

16.2 Wanneer de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18.

16.3 Indien tijdens de reis STOURS op de hoogte is gesteld van de non-conformiteit, dan zorgt STOURS ervoor dat de non-conformiteit verholpen wordt, tenzij dat:
      a. onmogelijk is; of
      b. onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reis.

16.4 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van STOURS voor alle schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, tenzij STOURS aantoont dat de non-conformiteit is te wijten aan:
      a. de reiziger;
      b. een derde die niet bij de uitvoering van de in de reisovereenkomst begrepen diensten is betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; of
      c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.5 STOURS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de reiziger zelf of een derde die niet door STOURS is ingeschakeld is veroorzaakt.

16.6 Voor zover STOURS aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

16.7 Voor andere schade dan genoemd in artikel 7:511 lid 5 BW is de aansprakelijkheid van STOURS beperkt tot driemaal de reissom.

16.8 STOURS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.

16.9 STOURS is niet aansprakelijk voor de staat en conditie van wegen, paden en markeringen.

16.10 STOURS is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door STOURS aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten.

16.11 STOURS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STOURS is uitgegaan van door of namens de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.12 STOURS is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan of het kapot gaan van koffers/tassen en de inhoud daarvan tijdens de reis. Deze schade valt onder de reisverzekering van de reiziger De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn koffer/tas.

16.13 STOURS is niet aansprakelijk voor de schade die de reiziger lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens de reis of wegens het door de reiziger niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 17. Verplichtingen van de reiziger

17.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van STOURS c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

17.2 De reiziger is verplicht tijdens de wandeltocht goed te kijken waar hij loopt, zodat hij niet ten val komt.

17.3 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de andere reizigers in gevaar brengt, kan hij door STOURS c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

17.4 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

17.5 In geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt, dan komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.

17.6 Tijdens de wandeltocht dient de reiziger geschikte kleding en schoenen te dragen.

17.7 De hoofdboeker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de reizigers die hij heeft aangemeld de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht nemen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van de reizigers die hij heeft aangemeld voor de reis.

17.8 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door reizigers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de hoofdboeker die de reizigers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 18. Klachten

18.1 Non-conformiteit in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een door STOURS ingeschakelde dienstverlener, zoals restaurant of hotel, dan dient de reiziger de klacht eerst bij de betreffende dienstverlener te melden, zodat de dienstverlener de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Wordt de klacht door de dienstverlener niet naar behoren opgelost, dan dient de reiziger zijn klacht zo spoedig mogelijk te melden bij STOURS.

18.2 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, zoals volgt uit artikel 18.1 en/of indien de reiziger de dienstverlener of STOURS niet de mogelijkheid geeft om de tekortkoming te verhelpen, dan kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

18.3 STOURS zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de reisovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2 STOURS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over de wijze waarop STOURS persoonsgegevens verwerkt, kan het privacybeleid van STOURS worden geraadpleegd, zie www.stours.nl/privacybeleid.

19.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, STOURS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en STOURS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is STOURS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de reiziger niet gerechtigd tot ontbinding van de reisovereenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op de reisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen ter zake van reisovereenkomsten tussen de reiziger en STOURS zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van STOURS is gelegen. De reiziger heeft 1 maand de tijd nadat STOURS zich schriftelijk jegens de reiziger op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HUURVOORWAARDEN

Indien de hoofdboeker een of meerdere zaken van STOURS huurt, dan zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de bovengenoemde voorwaarden, de onderstaande huurvoorwaarden van toepassing.

Artikel 21. Gehuurde

21.1 Het gehuurde is eigendom van de verhuurder. STOURS huurt het gehuurde van de verhuurder en onderverhuurt het gehuurde aan de hoofdboeker.

21.2 STOURS verklaart bevoegd te zijn het gehuurde aan de hoofdboeker onder te verhuren.

Artikel 22. Inontvangstname en registratie

22.1 Door het in ontvangst nemen van het gehuurde door de gebruiker, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen. Indien het gehuurde niet in goede staat aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, dan dient dat direct aan de verhuurder gemeld te worden, zodat de verhuurder dit kan onderzoeken en eventueel voor vervanging zorg kan dragen.

22.2 Bij de inontvangstname door de gebruiker, wordt het nummer of kenteken van het gehuurde en de naam van de gebruiker door de verhuurder geregistreerd. Voor informatie over de wijze waarop de verhuurder persoonsgegevens verwerkt, dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende verhuurder te raadplegen. STOURS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de verhuurder.

Artikel 23. Waarborgsom

23.1 STOURS heeft het recht een waarborgsom aan de hoofdboeker in rekening te brengen. Indien een waarborgsom in rekening wordt gebracht, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de reisovereenkomst aan de hoofdboeker kenbaar gemaakt.

23.2 De waarborgsom wordt, mits is voldaan aan deze algemene voorwaarden, nadat de verhuurder weer in het bezit is van het gehuurde, teruggestort op de rekening van de hoofdboeker, eventueel onder inhouding van door de hoofdboeker verschuldigde extra kosten, zoals reinigingskosten of reparatiekosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waarop STOURS recht heeft, dan zal de hoofdboeker het meerdere, vastgesteld door STOURS, boven de waarborgsom aan STOURS betalen.

23.3 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 24. Huursom en kosten

24.1 De kosten voor de huur zitten in de reissom inbegrepen.

24.2 Kosten voor het gebruik van het gehuurde, zoals brandstofkosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 25. Verplichtingen van de hoofdboeker en de gebruiker

25.1 Indien het gehuurde een auto betreft, dan:
        a. Is de hoofdboeker verplicht ervoor zorg te dragen dat de gebruiker in het bezit is van een geldig rijbewijs;
b. Mag de auto enkel worden gebruikt voor het vervoeren van het maximaal aantal personen waarvoor de auto bestemd is;
c. Dient bij een aanrijding het Europese schadeformulier te worden ingevuld.

25.2 De gebruiker dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en ervoor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

25.3 Het is de hoofdboeker enkel toegestaan het gehuurde te laten gebruiken door de gebruikers die door STOURS of door de verhuurder zijn geregistreerd als gebruiker van het gehuurde.

25.4 De gebruiker dient als een goed huisvader voor het gehuurde te zorgen. De gebruiker dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal van het gehuurde.

25.5 Indien het gehuurde een (elektrische) fiets betreft, dan:
      a. Mag de fiets niet gebruikt worden op het strand of op zandpaden in de duinen. Zandpaden in de duinen mogen wel gebruikt worden indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen;
      b. Dient de fiets als deze niet gebruikt wordt goed op slot te worden gezet.

25.6 De hoofdboeker garandeert dat hij dan wel de gebruiker over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om het gehuurde veilig te kunnen gebruiken.

25.7 Het is de hoofdboeker niet anders dan met toestemming van STOURS toegestaan het gehuurde door te verhuren aan een derde of aan een derde, niet zijnde de opgegeven gebruiker, (om niet) in gebruik te geven.

25.8 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in het gehuurde vervoert.

25.9 Bij het gebruik van het gehuurde dienen alle toepasselijke wettelijke bepalingen en overige regelgeving nageleefd te worden.

25.10 Het gehuurde dient gebruikt te worden overeenkomstig de door STOURS en de verhuurder gegeven instructies.

25.11 Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van STOURS of de verhuurder wijzigingen aan het gehuurde aan te (laten) brengen.

25.12 Het gehuurde mag niet zonder voorafgaande toestemming van STOURS Nederland verlaten.

25.13 Indien de hoofdboeker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens STOURS gehouden is, dan is de hoofdboeker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van STOURS daardoor ontstaan, zoals de schadevergoeding of boete die STOURS aan de verhuurder dient te betalen.

25.14 De hoofdboeker is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door de gebruikers van het gehuurde worden nageleefd. De hoofdboeker is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het gehuurde, ook indien deze niet de instemming van de hoofdboeker hadden.

Artikel 26. Retourneren van het gehuurde

26.1 Voor het einde van de huurperiode dient de gebruiker het gehuurde te retourneren aan de verhuurder. De huurperiode is gelijk aan de periode van de reis, tenzij uitdrukkelijk anders aan de hoofdboeker is kenbaar gemaakt.

26.2 Indien de gebruiker het gehuurde niet tijdig retourneert, dan heeft STOURS per hele of gedeelte van een dag dat de gebruiker te laat is met de retournering het recht de daghuurprijs aan de hoofdboeker in rekening te brengen.

26.3 De gebruiker dient het gehuurde onbeschadigd, schoon en in dezelfde staat als de staat van het gehuurde bij inontvangstname van het gehuurde door de gebruiker aan de verhuurder te retourneren. Alle kosten/schade die de verhuurder aan STOURS in rekening brengt doordat de gebruiker het gehuurde beschadigd en/of niet schoon en/of niet in de staat als bij inontvangstname van het gehuurde door de gebruiker heeft geretourneerd worden middels een factuur aan de hoofdboeker doorberekend.

26.4 Het eerder retourneren van het gehuurde aan de verhuurder zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 27. Verzekering

27.1 Indien het gehuurde door de verhuurder verzekerd is, dan wordt dit en de eventueel van toepassing zijnde eigen risico voor de totstandkoming van de reisovereenkomst aan de hoofdboeker kenbaar gemaakt.

27.2 Door de verzekering van de verhuurder niet gedekte schade, zoals maar zeker niet beperkt tot, schade ontstaan doordat de gebruiker ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het gehuurde naar behoren te besturen of diefstal of vernieling van het gehuurde, is geheel voor rekening van de hoofdboeker.

27.3 Indien de hoofdboeker de optie heeft om het gehuurde gedurende de huurperiode te verzekeren tegen schade/diefstal, dan wordt deze optie voor het tot stand komen van de reisovereenkomst aan de hoofdboeker kenbaar gemaakt.

Artikel 28. In geval van schade

28.1 De hoofdboeker is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, waaronder tevens dient te worden verstaan verlies, diefstal of tenietgaan van het gehuurde, ontstaan tijdens de duur van de huurperiode tot het moment dat de verhuurder het gehuurde in ontvangst heeft genomen. Wordt de schade door een verzekering van de verhuurder gedekt en geldt een eigen risico, dan is de hoofdboeker aansprakelijkheid voor het eigen risico.

28.2 In geval van schade aan het gehuurde, enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, diefstal, verlies of vernieling van het gehuurde of het gehuurde in het water is beland, dan is de hoofdboeker verplicht:
      a. De verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen;
      b. De instructies van de verhuurder op te volgen;
      c. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder te verstrekken.

28.3 Bij diefstal, verlies of schade doordat het gehuurde in het water is beland, wordt de dagwaarde van het gehuurde als vergoeding voor de schade aan de hoofdboeker in rekening gebracht.

Artikel 29. Gebrek

29.1 In geval van een defect aan het gehuurde tijdens de huurperiode is de hoofdboeker verplicht STOURS onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen. STOURS zal in een dergelijk geval voor vervanging zorgdragen, tenzij dat naar de mening van STOURS gezien de nog resterende looptijd van de huurperiode niet van STOURS verlangd kan worden. Is het gebrek veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van de gebruiker, dan worden de kosten voor het vervangen van het gehuurde aan de hoofdboeker in rekening gebracht.

29.2 Het is de gebruiker niet toegestaan het gehuurde te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het gehuurde als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot vermindering van de veiligheid. STOURS kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een gevaarlijke situatie en/of schade die ontstaat doordat het gehuurde is gebruikt nadat een gebrek aan het gehuurde is geconstateerd.

29.3 Een defect aan het gehuurde ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het gehuurde wordt door STOURS behandeld als schade.

29.4 Het is de gebruiker niet toegestaan reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde uit te (laten) voeren.

Artikel 30. Boetes

30.1 Boetes die STOURS ontvangt van de verhuurder en die zijn gemaakt tijdens de huurperiode worden middels een factuur aan de hoofdboeker in rekening gebracht.

Artikel 31. Risico en aansprakelijkheid

31.1 STOURS is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het gehuurde aan de gebruiker en/of derden. De hoofdboeker is gehouden STOURS schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, welke derden tegen STOURS aanhangig maken, ter zake door en/of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het gehuurde is geheel voor eigen risico.

31.2 STOURS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies van het gehuurde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan daarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.